wtorek, czerwiec 25, 2024
  • tap7.jpg
  • tap8.jpg
  • tap10.jpg
  • tapety_201.jpg
  • tapety_203.jpg
  • tapety_204.jpg
  • tapety_205.jpg
  • tapety_206.jpg
  • tapety_207.jpg
  • tapety_208.jpg

Terapia zajęciowa jest formą aktywizacji osób, której głównym celem jest podnoszenie ich sprawności za pomocą konkretnych zajęć, czynności i pracy. W toku terapii zajęciowej osoby wykonują pożyteczne, zorganizowane czynności mające podtrzymać ich aktywność, odwracać uwagę od niepokojących myśli i wyobraźni, przywracać utraconą sprawność, dodawać wiary we własne możliwości, podnosić samoocenę, a poprzez wykonywanie stopniowo (zgodnie z indywidualnymi możliwościami) bardziej złożonych czynności terapia zajęciowa ma za zadanie zwiększać samodzielność osób.

W Domu Pomocy Społecznej w Stróżach rozwinęliśmy szereg różnorodnych form terapeutycznych, aby każdy mógł wybrać sobie taki rodzaj zajęć, który najbardziej będzie mu się podobał, odpowiadał,  sprawiał przyjemność, a jednocześnie sprzyjał osiąganiu jak najlepszych efektów terapeutycznych. Nad realizacją tych zajęć czuwają wykwalifikowani pracownicy – terapeuci zajęciowi, instruktorzy ds. kulturalno-oświatowych, instruktor terapii zajęciowej oraz przeszkoleni opiekunowie.
W naszym Domu posiadamy dwie sale terapii zajęciowej. Odbywają się w nich rożnorodne zajęcia terapeutyczne m.in. rękodzielnictwo, decoupage, tworzenie dekoracji, malowanie na szkle, zajęcia plastyczne, itp. W  salach terapii odbywają się także  próby przed przedstawieniami, mieszkanki słuchają muzyki relaksacyjnej, uczą się krawiectwa, szydełkują oraz w zależności od ich potrzeb aktywnie spędzają czas.

Do głównych celów prowadzonej w naszym Domu terapii zajęciowej należy zaliczyć:  
- stworzenie warunków do rozwijania zainteresowań i zdolności poszczególnych mieszkańców,
- uczenie twórczego podejścia do własnego życia,
- wykształcenie samodzielności w wykonywaniu codziennych czynności,
- nabywanie umiejętności w rozwiązywania problemów,
- wykorzystanie potencjału intelektualnego i zdolności mieszkańców do przystosowania się w środowisku Domu,
- zintegrowanie mieszkańców ze środowiskiem lokalnym,
- rozwijanie samorządności, włączanie mieszkańców do współdecydowania o bieżących sprawach Domu,
- poprawę lub przynajmniej utrzymanie dotychczasowego stanu zdrowia fizycznego i psychicznego, dzięki zaplanowanym oddziaływaniom terapeutycznym
- stworzenie warunków zapewniających osobom chorym psychicznie poczucie bezpieczeństwa, intymności, przynależności,
- podtrzymywanie i utrwalanie więzi z bliższą i dalszą rodziną, przyjaciółmi, znajomymi,
- udzielanie mieszkańcom pomocy w zaspokajaniu ich potrzeb lub też ich zaspokajanie zgodnie z ich możliwościami psycho-fizycznymi.

W naszym Domu rozwinęły się różne formy terapii zajęciowej, które zostały utworzone zgodnie z potrzebami mieszkanek. Mając na uwadze wiek mieszkanek, ograniczenia psycho-ruchowe, zdolności i zamiłowania funkcjonują następujące sekcje:

sekcja świetlicowa  – jest to ogólna forma terapeutyczna, pozwalająca w szerokim zakresie dokonywać wyboru poszczególnych zajęć, czynności oraz aktywnego spędzania wolnego czasu, aby niwelować rutynę codziennego dnia. W ramach tych zajęć mieszkanki mają możliwość:

- grać w  gry planszowe, karty, układać puzzle, itp.
- rozwiązywać quizy, zagadki, rebusy, układanki logiczne, rozwiązywać krzyżówki
- słuchać muzyki, śpiewać
- oglądać telewizję, filmy video, słuchać audycji radiowych, itp.,
- przeglądać kolorowe czasopisma, czytać książki
- uczyć się pisania np. listów, kartek pocztowych
- uczestniczyć w zajęciach plastycznych, malować, rysować, wyklejać, robić wydzieranki z kolorowego papieru i bibuły, modelować w plastelinie,  itp.
- wykonywać robótki ręczne, serwetki, szydełkować, szyć, haftować, robić na drutach, itp.
- brać udział w zajęciach sportowych np. tenis stołowy, badminton, koszykówka, „dwa ognie”
- wykonywać różne elementy dekoracyjne do wystroju wnętrz
- spacerować na świeżym powietrzu
- wykonywać drobne prace porządkowe na świetlicy
- brać udział w zajęciach logopedycznych
- brać udział w rozmowach indywidualnych oraz różnych pogadankach
- uczestniczyć w nabożeństwach w kaplicy Domu
- wychodzić na zakupy

sekcja arterterapii – arteterapia opiera się na założeniu, że proces twórczy służący autoekspresji pomaga ludziom rozwiązywać problemy i konflikty, rozwijać umiejętności interpersonalne, kierować własnym zachowaniem, redukować stres, podnosić samoocenę i samoświadomość oraz osiągać lepsze samopoczucie. Osoby podejmujące arteterapię nie muszą posiadać zdolności artystycznych ani wcześniejszych doświadczeń. Jej celem jest umożliwienie pacjentowi dokonania zmiany, wzrostu, rozwoju osobistego poprzez stosowanie materiałów artystycznych w bezpiecznych i sprzyjających temu warunkach. Sekcja arterterapii realizuje swoje założenia terapeutyczne poprzez:

- rysunek – kredki, ołówek, węgiel, pastele
- malarstwo – plakatowe, olejne, na szkle, na folii
- zajęcia manualne – plastelina, glina, masa solna, masa papierowa
- wycinanki, wydzieranki, wyklejanki z włóczki
- papieroplastyka – orgiami, praca z bibułą, krepą, kartki okolicznościowe, papierem     kolorowym
- witraże wycinane, malowane
- dziewiarstwo – szydełkowanie, robienie na drutach
- hafciarstwo – haft richelieu, gobelinowy, krzyżykowy, hafty regionalne
- makramy –  wyplatanie makram,
- krawiectwo – szycie rzeczy użytkowych, zabawkarstwo,
- zdobnictwo i dekoratorstwo – ikebana, dekoracje okolicznościowe, zdobienie różnych przedmiotów, wykonywanie dekoracji z sizalu
- dywaniki z materiału
- bukieciarstwo -  kompozycje ze sztucznych i żywych kwiatów

sekcja muzykoterapii  - na muzykoterapii wykorzystuje się muzykę lub jej elementy w celu przywracania zdrowia oraz poprawy funkcjonowania osób z różnorodnymi problemami natury emocjonalnej, fizycznej lub umysłowej. Podstawowym środkiem oddziaływania w muzykoterapii jest dźwięk, muzyka, która często jest wyzwalaczem i katalizatorem przeżyć i emocji. Ze względu na techniki stosowane obecnie w muzykoterapii zasadniczo wyróżnia się podział na: muzykoterapię aktywną, do której zalicza się oddziaływania angażujące „fizycznie” jak śpiew, gra na instrumentach, ruch przy muzyce, improwizacja oraz muzykoterapię receptywną, której podstawą jest słuchanie muzyki, relaksacja i wizualizacja. Założenia sekcji muzykoterapii realizowane są przez:

- wspólne słuchanie muzyki, dyskusje na temat danej muzyki
- udział w koncertach, spektaklach teatralnych
- muzykowanie grupowe
- słuchowiska ( książki czytane )
- zabawy muzyczno – ruchowe
- naukę rytmiki
- słuchanie muzyki relaksacyjnej
- naukę nowych piosenek
- słuchanie i śpiewanie piosenek, kolęd

sekcja terapii opartej na słowie – terapia słowem stosowana jest pomocniczo w leczeniu różnych schorzeń oraz w pomocy osobom znajdującym się w stanie silnej frustracji czy stresu. Niewątpliwymi zaletami takiej formy leczenia są ogólnodostępność oraz bogactwo wykorzystywanych w niej środków i technik. Sekcja terapii opartej na słowie realizuje te cele poprzez:

- pogłębianie zdobytej wiedzy na temat kształtowania poczucia własnej wartości, samorealizacji, realizacji własnych potrzeb, zainteresowań, dążeń
- kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu, ochrona zdrowia
- kształtowanie i rozwijanie umiejętności korzystania z instytucji i placówek wpływających na całokształt funkcjonowania człowieka w społeczeństwie
- komunikacja
- rozmowy indywidualne
- współredagowanie Kroniki Domu,
- pogadanki na temat wartości rozmowy i dialogu oraz wartości słuchania

sekcja biblioterapii - adresatami tej formy terapeutycznej są osoby narażone na lęki i frustracje, a nierzadko niedostosowana społecznie i sprawiające trudności wychowawcze. Wśród pacjentów mogą być osoby mające problemy z zachowaniem oraz kontaktami społecznymi. Wykorzystuje ona zatem książki, czasopisma oraz inne materiały drukowane do zmian w obrębie zachowania i myślenia określonych jednostek. Celem tej formy terapeutycznej jest budowanie lepszej samooceny, zwiększania wiary we własne siły, przezwyciężanie zahamowań i w/w ograniczeń. Sekcja realizuje te założenia poprzez:

- przygotowywanie przedstawień teatralnych,
- pisanie scenariuszy dla potrzeb sekcji
- inspirowanie i zachęcanie mieszkańców do podejmowania prób własnej twórczości -literackiej,
- udział w konkursach literackich, recytatorskich i teatralnych.
- czytanie i omawianie wybranych fragmentów książek i wierszy,
- popularyzowanie czytelnictwa
- wyjścia do kina, teatru, biblioteki,
- prezentację dorobku twórczego w ramach imprez wewnątrz Domu oraz w środowisku lokalnym,
- oglądanie filmów, przedstawień teatralnych i bajek

sekcja kulinarna – celem tej formy terapii jest realizowanie zamiłowań kulinarnych, rozwijanie ich oraz prezentowanie swoich osiągnięć. Założenia w sekcji kulinarnej nie skupiają się tylko na gotowaniu, pieczeniu i przygotowywaniu różnorakich potraw. Poprzez udział w zajęciach tej sekcji mieszkanki poznają zasady higieny, zaznajamiają się z obsługą sprzętów AGD, poznają zasady zdrowego żywienia, wpływu diet na poprawę zdrowia. Sekcja realizuje swoje założenia poprzez:

- przygotowywanie prostych potraw (ciasta, desery, sałatki, kanapki, potrawy z mięs, warzyw, makaronów itp.),
- naukę podstawowych zasad dotyczących nakrywania do stołu,
- estetykę podawania potraw,
- poznawanie zasad prawidłowego żywienia,
- Wartość odżywcza produktów żywnościowych,
- poznawanie diet, prowadzenie pogadanek o zdrowym żywieniu
- wykonywanie prac pomocniczych w kuchni terapeutycznej,
- przygotowywanie potraw na imprezy okolicznościowe dla mieszkańców.

sekcja ergoterapii -  ta forma terapii głównie opiera się na wykorzystaniu różnorodnych rodzajów pracy i rekreacji jako środków terapeutycznych. Terapia polega na zachęcaniu osoby dotkniętej chorobą lub niepełnosprawnością do brania czynnego udziału w życiu osobistym czy też społecznym oraz pokazaniu, że chory sam jest w stanie poradzić sobie z codziennymi zajęciami, często samoobsługowymi, potrafi przeciwstawiać się codziennym trudnościom i w pewnym zakresie może być samodzielny. Cele te są realizowane poprzez:

- prace porządkowe wewnątrz budynków( sprzątanie pokoi, dbanie o porządek w szafkach i nakaslikach, ścielenie łóżek, itp.)
- prace porządkowe wokół budynków (zamiatanie kostki, plewienie rabatek, zbieranie połamanych gałęzi, grabienie liści, itp.)
- organizowanie konkursów czystości
- pogadanki dotyczące ekologii (segregacja śmieci, pogłębianie świadomości ekologicznej)
- nauka samodzielności poprzez uczenie nawyków dbania o higienę osobistą i ogólny wygląd
- dbanie o rośliny wewnątrz Domu ( przesadzanie, podlewanie itp.)

sekcja silwoterapii – jest to rodzaj terapii poprzez kontakt z przyrodą, wycieczki, spacery, obserwację środowiska, czerpanie energii z otaczającej natury. Terapia ta pozwala na zrelaksowanie się i wyciszanie osobom, które przeżywają stres, są pod wpływem napięć emocjonalnych i nerwowych. Różnowymiarowy kontakt z przyrodą wpływa uspokajająco na osoby o zaburzeniach psychicznych. Sekcja realizuje swoje założenia poprzez:

- oddziaływanie pięknem przyrody
- kontakt ze zwierzętami i przyrodą
- praktyczne zajęcia przyrodnicze ( uprawa roślin doniczkowych itp.)
- rozwijanie zainteresowań przyrodą
- zbieranie materiałów przyrodniczych
- organizacja spacerów i wycieczek po najbliższej okolicy oraz spacery po parku
- spotkania z książką w plenerze
- przygotowywanie ognisk i grilli
- śpiewanie piosenek w plenerze
- trening w zakresie utrzymania higieny osobistej i estetyki wyglądu
- zabawy usprawniające na świeżym powietrzu
- techniki edukacji zdrowotnej i ekologicznej
- korzystanie z dóbr kultury
- spotkania integracyjne
- pomoc w przezwyciężaniu trudności adaptacyjnych poprzez silwoterapię

sekcja modlitewna – tworzy ją grupa mieszkanek, dla których modlitwa i pogłębianie życia duchowego ma ogromny wpływ na ich codzienne funkcjonowanie. Grupa modlitewna stwarza możliwość do wspólnej modlitwy, odprawiania nabożeństw, dbania o rozwój duchowy, a przez to realizowanie swojego życia chrześcijańskiego. Sekcja realizuje swoje cele poprzez:

- uczestnictwo we Mszy Św. w każdą niedzielę w kaplicy – śpiew i czytania liturgiczne
- czytanie Pisma Świętego
- dbanie o groby mieszkańców
- planowanie i uczestnictwo w Mszach Świętych za zmarłych mieszkańców oraz w innych intencjach wnoszonych przez Mieszkańców
- prowadzenie nabożeństw w ciągu roku ( Majówki, Różaniec, Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, Wypominki)
- organizowanie pogadanek na tematy rozwoju duchowego
- tworzenie dekoracji świątecznych w kaplicy,
- nawiązywanie kontaktów z grupami modlitewnymi działającymi poza Domem
- pomoc w organizowaniu Wigilii mieszkanek ze swoimi rodzinami

sekcja fotograficzna – daje możliwość rozwijania zainteresowań mieszkanek, które chcą utrwalać za pomocą fotografii ważne wydarzenia z życia Domu oraz zwykłą codzienność. Sekcja ta poprzez fotorelację o działalności Domu pozwala odczuć mieszkankom, że to one głównie tworzą jego historię. Sekcja ta poza zdobywaniem praktycznych umiejętności fotografowania integruje mieszkanki, wyzwalając w ten sposób poczucie wspólnoty, rodziny.
Sekcja realizuje swoje cele poprzez:

- rejestrowanie wydarzeń z życia mieszkanek w Domu
- naukę zasad samodzielnego fotografowania
- fotografię w terenie
- selekcjonowanie i opisywanie  wywołanych zdjęć
- prowadzenie albumów fotograficznych
- przygotowywanie zdjęć do strony internetowej i kroniki