BanerSDS

wtorek, czerwiec 25, 2024

SDS

                                                          pobierz plik

1. Klauzula dla kandydata  pdf ico

 

2. Klauzula dla uczestnika pdf ico

Warunki przyjęciaUczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Stróżach mogą zostać osoby dorosłe zamieszkałe na terenie Gminy Zakliczyn i Powiatu Tarnowskiego, niepełnosprawne intelektualnie oraz chore psychicznie.

Osoby ubiegające się o skierowanie do ŚDS powinny złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania kandydata następujące dokumenty:

- Wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy

- Zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach ŚDS wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie

- Zaświadczenie lekarza psychiatry lub neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych

- Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli dana osoba je posiada)

Decyzję administracyjną o skierowaniu do ŚDS wydaje Dyrektor PCPR w Tarnowie. 

Środowiskowy Dom Samopomocy powstał w 2005 roku  w Rzuchowej, następnie został przeniesiony do Stróż w grudniu 2010 roku. Placówka znajduje się w budynku Domu Pomocy Społecznej w Stróżach. Teren, na którym położony jest Dom to zabytkowy zespół dworsko – parkowy. 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Stróżach jest domem dziennego pobytu, przeznaczonym dla 20 osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną (typ AB) oraz niepełnosprawnością sprzężoną. Dom ma zasięg ponadgminny. 

Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką, która prowadzi swoja działalność od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. Uczestnicy mają zapewniony dowóz do ośrodka oraz ciepły posiłek przygotowywany w ramach treningu kulinarnego.

Głównym celem Domu jest zapewnienie oparcia społecznego w środowisku lokalnym, pozwalającego na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych, poprawę funkcjonowania społecznego zmierzającą do usamodzielnienia, zapobieganie izolacji społecznej i umożliwienie integracji ze środowiskiem. 

20170321 100309

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Stróżach
mgr Małgorzata Chrobak

Gł. księgowy
mgr Agnieszka Nadolnik