wtorek, czerwiec 25, 2024

O nas

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W DZIERŻANINACH

Założony dnia 30.12.2015r. przez Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Stróżach. Celem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzierżaninach jest stopniowe usamodzielnianie uczestników – od nauki wykonywania codziennych czynności, poprzez samodzielność społeczną, do podjęcia zatrudnienia. Warsztat realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego i aktywnego życia na miarę jej indywidualnych możliwości. 


GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROWADZONEJ TERAPII

1. Podniesienie poziomu samodzielności w życiu codziennym, zwiększenie wiary we własną wartość i przydatność społeczną.
2. Ukształtowanie właściwych form zachowań społecznych, podniesienie kompetencji społecznych i pobudzenie aktywności społecznej, podnoszenie możliwości uczestników Warsztatu we współuczestniczeniu w życiu społeczności lokalnej.
3. Podtrzymywanie umiejętności edukacyjnych.
4. Poprawa kondycji fizycznej, zwiększenie sprawności ruchowej.
5. Obniżenie napięć psychoruchowych i nauczenie odreagowywania tych napięć.
6. Nauczenie wyzwalania własnej ekspresji twórczej poprzez wykonywanie prac o walorach użytkowych i artystycznych.
7. Zwiększenie samodyscypliny, punktualności. Odpowiedzialności za powierzone zadanie i mienie, tempa pracy, dokładności i wytrwałości oraz terminowego jej kończenia.
8. Nabycie i utrwalenie wiadomości wykorzystywanych w życiu codziennym i przyszłej pracy zawodowej oraz doskonalenia umiejętności praktycznych.
9. Nauczenie aktywnego spędzania czasu wolnego.
10. Poznawanie i zrozumienie roli zadań społecznych i zawodowych – wypełnianie ról zawodowych, podejmowanie przez uczestników Warsztatu próby pracy zarobkowej poprzedzonej treningiem (praktyką) w danym miejscu pracy.


INFORMACJE OGÓLNE

Obecnie prowadzimy kompleksową rehabilitację dla 30 osób, posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności z powiatu tarnowskiego i nowosądeckiego.
Warsztat stwarza osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

 

Zespół terapeutyczny WTZ tworzą:
- kierownik
- instruktorzy terapii zajęciowej
- terapeuci
- specjalista ds. rehabilitacji
- psycholog
- pielęgniarka

 

W Warsztacie działa Rada Programowa, w skład której wchodzą:
- kierownik
- specjalista ds. rehabilitacji
- instruktorzy terapii zajęciowej
- psycholog

 

Terapię realizuje się na podstawie Indywidualnego Programu Rehabilitacji, w którym określa się:
- formy rehabilitacji
- zakres rehabilitacji
- metody i zakres nauki umiejętności
- formy współpracy z rodziną lub opiekunami
- planowane efekty rehabilitacji
- osoby odpowiedzialne za realizację programu rehabilitacji

 

Terapia zajęciowa prowadzona jest w następujących pracowniach:
a) gospodarstwa domowego (kulinarnej)
b) rękodzieła artystycznego
c) teatralno – artystycznej
d) fotograficzno – informatycznej
e) umiejętności społecznych i aktywizacji zawodowej
f) stolarskiej
g) gospodarczo - ogrodniczej
h)
prowadzone są również zajęcia z rehabilitacji ruchowej oraz poradnictwo psychologiczneFORMY PROWADZONEJ TERAPII I METODY PRACY

Zajęcia w WTZ prowadzone są przy zastosowaniu różnych technik terapeutycznych:
• terapii zbiorowej, grupowej, indywidualnej,
• nauczania funkcjonalnego,
• muzykoterapii,
• socjoterapii,
• teatroterapii,
• filmoterapii,
• biblioterapii,
• terapii manualnej,
• silwioterapii (terapii przez kontakt z przyrodą - pikniki, spacery),
• zajęcia rekreacyjne (ćwiczenia na świeżym powietrzu, spacery, zawody sportowe)

Oprócz wymienionych technik terapeutycznych prowadzone są również zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej i trening ekonomiczny. Organizowane są wycieczki, spotkania okolicznościowe i przedstawienia teatralne oraz kiermasze prac uczestników. Uczestnicy biorą udział w konkursach, wyjazdach do kina i teatru, imprezach integracyjnych na zaproszenie innych warsztatów.

 

W prowadzeniu terapii wykorzystywane są metody:
- słowne (mini wykład, pogadanka, bajki terapeutyczne, burza mózgów, debata, praca z książką)
- praktyczne (plastyczne, rękodzielnictwo, choreoterapia, praca z komputerem, zajęcia kulinarne), objaśniająco – poglądowe (praca w terenie)
- rekonstruujące (scenki sytuacyjne).

 

TRENING EKONOMICZNY

W Warsztacie Terapii Zajęciowej realizowany jest trening ekonomiczny. Uczestnicy nabierają umiejętności posługiwania się środkami pieniężnymi. W ramach treningu uczą się: 

- orientacji w wartości pieniądza
- umiejętności planowania wydatków wedle swoich potrzeb i możliwości;
- gospodarowania pieniędzmi, orientacji w cenach towarów i usług;
- planowania najpotrzebniejszych zakupów;
- oszczędnego gospodarowanie budżetem oraz racjonalnego wydawanie pieniędzy

Kwota środków finansowych wypłacanych miesięcznie w ramach treningu, przekazywana jest uczestnikowi w zależności od jego indywidualnych potrzeb i umiejętności dysponowania tymi środkami. Zgromadzoną kwotę Uczestnik wydatkuje w porozumieniu z opiekunem, zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji.
Uczestnicy otrzymują w ramach treningu ekonomicznego środki finansowe wypłacane zgodnie z obowiązującym w Warsztacie Regulaminem przyznawania i wydatkowania środków finansowych. Wysokość środków określana jest na podstawie obecności uczestników na zajęciach, zaangażowania i zachowania. Wypłata treningu odbywa się do 5go dnia każdego miesiąca.