wtorek, czerwiec 25, 2024

MODUL 1 - BEZPIECZNY DOM RPO

Grafika 1 projekt

Nasza placówka realizuje grant w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Cel główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Stróżach w związku z zagrożeniem i skutkami COVID – 19.

Wartość grantu wynosi 159 091,30 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Małopolskiego oraz 23 863,70 zł wkładu własnego.

Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 31.12.2020 r.

W wyniku realizacji grantu:

 - doposażymy stanowiska pracy personelu Domu Pomocy Społecznej w Stróżach oraz jego mieszkańców w środki ochrony indywidualnej niezbędne do przeciwdziałania epidemii COVID – 19.

- doposażymy Dom Pomocy Społecznej w Stróżach w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami.

- przystosujemy pomieszczenia poprzez wydzielenie części budynku do izolacji/kwarantanny dla mieszkańców przed przyjęciem do placówki w sytuacji wypisu ze szpitala, przyjęcia interwencyjnego lub mieszkańców z objawami zarażenia. Przystosowanie pomieszczeń pozwoli na bezpieczną izolację mieszkańców.

- utworzymy 25 miejsc dla personelu Domu Pomocy Społecznej w Stróżach w wolnostojącym budynku miejsc do izolacji/kwarantanny/noclegu, który nie może lub nie chce wrócić do własnych domów i rodzin ze względu na zagrożenie zarażaniem SARS – CoV – 2. Utworzenie tych miejsc pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa rodzinom pracowników. 

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom” współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.