BanerSDS

wtorek, czerwiec 25, 2024

Warunki przyjecia

Warunki przyjęciaUczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Stróżach mogą zostać osoby dorosłe zamieszkałe na terenie Gminy Zakliczyn i Powiatu Tarnowskiego, niepełnosprawne intelektualnie oraz chore psychicznie.

Osoby ubiegające się o skierowanie do ŚDS powinny złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania kandydata następujące dokumenty:

- Wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy

- Zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach ŚDS wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie

- Zaświadczenie lekarza psychiatry lub neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych

- Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli dana osoba je posiada)

Decyzję administracyjną o skierowaniu do ŚDS wydaje Dyrektor PCPR w Tarnowie.